Gegevens

BeeldStichting Huizinghe ‘De Loet’, ’s-Hertogenbosch
Peperstraat 6
5211 KM ’s-Hertogenbosch

Tel. 0031 (0) 653 16 94 87

       0031 (0) 73 690 14 90
Email: stichting@deloet.com

Bankrekening: NL10FVLB0227150945

 

Stichting Huizinghe ‘De Loet’ is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft als zodanig de culturele ANBI status toegekend gekregen. Kijk op www.belastingdienst.nl/anbi voor meer informatie.
Fiscaal nummer: 8145.77.489

 

Beleidsplan 2021 - 2025, verkorte versie

 

1. Inleiding

 

De Stichting is opgericht op 2 mei 2005 door het echtpaar Van der Ven-Blonk met als doel hun historisch huis De Loet in goede staat in stand te houden en de inventaris ervan te bewaren en uit te breiden, dit alles met het oog op behoud ervan voor de toekomst.

 

2. Doelstelling en werkzaamheden van de Stichting

 

In de Statuten is dit doel - verkort weergegeven - als volgt verwoord:

 

 

In 2019 werden ongeveer 25 rondleidingen gegeven. Ook in 2020 stonden weer vele rondleidingen op het programma. Helaas moesten in 2020, nadat twee rondleidingen hadden plaats gevonden, alle geplande rondleidingen wegens het coronavirus worden afgezegd. Naar verwachting kan in 2021 de draad weer worden opgepakt.

 

Met een zekere regelmaat worden nieuwe aankopen gedaan. In 2020 werd een zilveren penning aangekocht. Ook werd een schilderij verworven. De stichting blijft alert op de verwervingsmogelijkheden van voorwerpen die een waardevolle aanvulling op de collectie kunnen vormen.

 

Er zullen in 2021 ook weer contacten gelegd met wetenschappers die zich met Chinees porselein bezighouden. Dat zal ook weer leiden tot een intensiever gebruik van de bibliotheek.

 

Het bestuur en de Raad van Toezicht beraden zich over de wijze van beheer van het huis en de collectie in de situatie dat de huidige beheerster niet meer in staat zal zijn dit voor haar rekening te nemen.

 

3. Het vermogen, beheer van de gelden en het bestedingsbeleid

 

Stichting Huizinghe De Loet houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.

 

De administratie wordt gevoerd door een extern administratiekantoor.

 

Wervingsactiviteiten

De Stichting verricht vooralsnog geen wervingsactiviteiten om additionele gelden binnen te halen. De Stichting verkrijgt haar vermogen vooralsnog hoofdzakelijk uit donaties van de oprichtster van de Stichting.

 

De besteding van het vermogen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het stichtingsvermogen en ziet erop toe dat dit vermogen volledig ten gunste van het stichtingsdoel komt.

Omdat Stichting Huizinghe De Loet op dit moment nog geen juridisch eigenaar is van het pand en de daaraan verbonden collecties, heeft de stichting vooralsnog minimale uitgaven. Echter verwacht zij in de toekomst haar volledige vermogen aan te zullen wenden voor de instandhouding van Huizinghe De Loet.

 

De verwachting is dat het vermogen de komende jaren besteed zal worden aan de volgende activiteiten:

- De verwerving van voorwerpen ter aanvulling van de bestaande in het huis ondergebrachte collectie

- De vergoeding van kosten met het oog op de toegankelijkheid van de collectie

- Administratiekosten

- Kosten voor drukwerk e.d.

- Advieskosten

- Kosten rondleidingen

- Bankkosten

 

Door te klikken op het woord "Beleidsplan" krijgt u het volledige beleidsplan te zien.

 

Financiële verantwoording

Aangezien Stichting Huizinghe

"de Loet"  niet actief gelden of goederen werft, heeft de stichting te gelden als een vermogensfonds, reden waarom wordt volstaan met vermelding van de staat van baten en lasten.

 

BOEKJAAR 2021:

staat van baten en lasten

 

 

Baten:

donaties                         16.380 Euro

totale baten16.380 Euro

 

Lasten:

Administratie:                       899 Euro

Donaties:                          2.750 Euro

Bankkosten                          213 Euro

diner/lunch vergadering       728 Euro

rondleidingen                       239 Euro

Overige kosten                       56 Euro

 

Het saldo van baten en lasten in 2021 zal wederom gereserveerd worden voor het noodzakelijke beheer van Huizinghe "de Loet"  in de toekomst.

 

BOEKJAAR 2022:

staat van baten en lasten

 

Baten:                            

donaties                              23.420

totale baten  23.420

 

Lasten:

administratie                         915

drukwerk                                 98

diner/lunches                       1411 

rondleidingen                        136

bankkosten                           279

sponsoring/donaties             250

film/productiekosten            6846

overige kosten                       409

Totale lasten                                   10.344

 

Het saldo van baten en lasten zal wederom gereserveerd worden voor het noodzakelijke beheer van "Huizinghe de Loet" in de toekomst.

 

 

Raad van toezicht

 

Bestuur

 

De leden van de raad van toezicht, alsmede het bestuur verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos. Ook onkosten worden niet door de stichting vergoed. De stichting heeft geen personeel in dienst.