Beleidsplan

Volledige versie van het Beleidsplan 2021 – 2025 Stichting Huizinghe “De Loet"

 

 

1. Inleiding

 

De Stichting Huizinghe “De Loet” is opgericht op 2 mei 2005 door het echtpaar Van der Ven-Blonk met als doel hun historisch huis “De Loet” in goede staat in stand te houden en de inventaris ervan te bewaren en uit te breiden, dit alles met het oog op behoud ervan voor de toekomst.

 

In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Huizinghe ”De Loet” het actuele beleid vast. Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk welke activiteiten zij wil ontplooien om haar doelstellingen te behalen. Dit beleidsplan is vastgesteld voor vier jaar, maar zal jaarlijks aangepast worden, indien nodig.

 

2. Doelstelling en werkzaamheden van de Stichting

In de Statuten is dit doel - geparafraseerd - als volgt verwoord:

     

 

Het bestuur van de Stichting Huizinghe “De Loet” bepaalt jaarlijks hoe zij conform haar doelstelling de Stichting kan ondersteunen en onderneemt de nodige acties om dit te realiseren.

 

Dit leidde in 2019 tot ongeveer 25 rondleidingen. Ook in 2020 stonden weer vele rondleidingen op het programma. Helaas moesten in 2020, nadat twee rondleidingen hadden plaats gevonden, alle geplande rondleidingen wegens het coronavirus worden afgezegd. Naar verwachting kan in 2021 de draad weer worden opgepakt. Er wordt naar gestreefd de in 2020 afgezegde rondleidingen alsnog te geven. Daarnaast zullen er ongetwijfeld nieuwe aanvragen binnen komen. Het beleid is aan verzoeken daartoe zoveel mogelijk gevolg te geven. In de zomermaanden vindt er op verscheidene data een openstelling van de tuin plaats die altijd veel bezoekers trekt. Een bijzondere plaats neemt ook altijd de Open Monumentendag in. Ook dan wordt de historische tuin opengesteld. Dat leidde in 2019 tot maar liefst 1.333 bezoekers. Ook met Kerstmis was de tuin opengesteld en trad een koor op voor zes groepen van 15 à 20 personen. Gestreefd wordt naar herhaling in volgende jaren.

 

Met een zekere regelmaat worden nieuwe aankopen gedaan. In 2020 werd een zilveren penning aangekocht. Ook werd een schilderij verworven. De Stichting blijft alert op de verwervingsmogelijkheid van voorwerpen die een waardevolle aanvulling op de collectie kunnen vormen.

 

Er zullen in 2021 ook weer contacten worden gelegd met wetenschappers die zich met Chinees porselein bezighouden. Dat zal ook weer leiden tot een intensiever gebruik van de bibliotheek.

 

Er wordt geregeld overlegd met conservatoren van musea hetgeen vaak leidt tot bruiklenen.

 

Belangrijk actiepunt in 2021 zal zijn het beheer van het huis. Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben zich daarover in 2019 en 2020 gebogen. Daarbij rijzen vragen als: wat te doen als de huidige bewoonster niet meer zelf het beheer van het huis en de collectie voor haar rekening kan nemen. Daartoe zijn door leden van het bestuur en de Raad van Toezicht bezoeken gebracht aan het huis Six en het Haga Huis in Amsterdam. Er staan nog enkele bezoeken aan andere huizen/musea op het programma. Wegens de coronacrisis konden die in 2020 niet doorgaan. Ook hier geldt dat, zodra de crisis voorbij is, deze bezoeken zullen worden gebracht. Punt van aandacht is dan hoe je in een bewoond huis op een veilige manier rondleidingen kan blijven geven. Vragen van organisatie en beveiliging spelen uiteraard een primordiale rol. Het bestuur zal met hulp van de Raad van Toezicht in 2021 dit tot speerpunt van zijn beleid maken.

 

3. Het bestuur en de Raad van Toezicht

 

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door ten minste drie onafhankelijke bestuurders. Het bestuur is gezamenlijk belast met het besturen van de Stichting waarbij besluiten uitsluitend met meerderheid van stemmen genomen kunnen worden.

 

De bestuurders zijn:

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 

De leden van de Raad van Toezicht, alsmede het bestuur verrichten hun werkzaamheden geheel belangeloos. Ook onkosten worden niet door de Stichting vergoed. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

 

4. Het vermogen, beheer van de gelden en het bestedingsbeleid

 

Algemene opmerkingen inzake het beheer van het vermogen van de Stichting

 

Stichting Huizinghe “De Loet” houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. 

 

De administratie wordt gevoerd door een extern administratiekantoor. Er wordt één bankrekening aangehouden, waarop de donaties worden ontvangen en waarvan de bestedingen plaatsvinden.

 

Stichting Huizinghe “De Loet” streeft ernaar dat de beheerkosten in een redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van de doelstelling.

 

Wervingsactiviteiten

 

De Stichting verricht vooralsnog geen wervingsactiviteiten om additionele gelden binnen te halen. De Stichting verkrijgt haar vermogen vooralsnog hoofdzakelijk uit donaties van de oprichtster van de Stichting.

 

De besteding van het vermogen

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het stichtingsvermogen en ziet erop toe dat dit vermogen volledig ten gunste van het stichtingsdoel komt.

 

Omdat Stichting Huizinghe “De Loet” op dit moment nog geen juridisch eigenaar is van het pand en de daaraan verbonden collecties, heeft de Loet vooralsnog minimale uitgaven. Echter verwacht zij in de toekomst haar volledige vermogen aan te zullen wenden voor de instandhouding van Huizinghe “De Loet”.

 

De verwachting is dat het vermogen de komende jaren besteed zal worden aan de volgende activiteiten: